Elinkaarisäännöt

 1. Johdanto
  1. HTTP URI -tunnukset
  2. UUID-tunnukset
 2. Kaavatietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet
 3. Tunnukset ja niiden hallinta
  1. Identiteettitunnus
  2. Paikallinen tunnus
  3. Nimiavaruus
  4. Viittaustunnus
  5. Tuottajakohtainen tunnus
  6. Kaavatunnus
  7. Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle
  8. Kaavan tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito
  9. Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset
 4. Muutokset ja tietojen versionti
  1. Muutosten leviäminen viittausten kautta
  2. Yksittäisen kaavan elinkaaren vaiheisiin liittyvät muutokset
  3. Kaavan käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien elinkaari
  4. Kaavan ja sen tietokohteiden voimaantulo
  5. Kaavan määrääminen voimaan osittain
  6. Kaavamuutokset ja vaihekaavat
 5. Kaavan elinkaaren vaiheet ja elinkaaritila-attribuutin käyttö
  1. Sallitut kaavan elinkaaren tilan muutokset
  2. Kaavamääräysten ja -suositusten elinkaaren tila
  3. Kaavan elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat

Johdanto

Kaavoilla, niiden kaavamääräyksillä ja -suosituksilla on Kaavatietomallissa elinkaari, joka määrää miten kyseiset tietokohteet syntyvät, miten ja voivat muuttua kaavaprosessin aikana ennen niiden voimassaolon alkua, ja miten ne kumoutuvat johtaen niiden voimassaolon päättymiseen. Elinkaarisääntöjen määrittely liittyy olennaisesti tietokohteiden versionhallintaan, eli miten yksittäisten tietokohteiden niiden elinkaaren aikana muodotettavat versiot voidaan tallentaa ja yksilöidä viittauskelpoisten pysyvien tunnusten avulla. Tässä annetut säännöt pohjautuvat paikkatietokohteiden yksilöivien tunnusten ja elinkaarisääntöjen periaatteisiin, jotka on kuvattu jukishallinnon suosituksessa JHS 193 - Paikkatiedon yksilöivät tunnukset.

HTTP URI -tunnukset

HTTP URI -muotoiset tunnukset ovat RFC 3986 -standardiin perustuvia HTTP(S) -protokollan mukaisia URI-osoitteita (Uniform Resource Identifier), joiden globaali yksilöivyys varmistetaan Internetin DNS-nimipalveluun rekisteröityjen domain-nimien avulla. Kullakin DNS-palveluun rekisteröidyllä domain-nimellä (esim. uri.suomi.fi) on yksiselitteinen omistaja, joka on suoraan tai välillisesti vastuussa ko. domain-nimen alla julkaistavasta sisällöstä. Nimen omistaja on myös ainoa taho, joka voi päättää ko. domain-nimeä käyttävien osoitteiden ohjautumisesta haluttuihin resursseihin, mikä tekee siitä luontevan perustan yksilöivien tunnusten nimiavaruuksille (esim. http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava). HTTP URI -muotoisen tunnuksen yksilöivyys perustuu siis domain-nimien ja siten niihin perustuvien nimiavaruuksien keskitettyyn hallintaprosessiin.

URI-tunnuksen ei tarvitse viitata konkreettiseen sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille muodon http://paikkatiedot.fi/{tunnustyyppi}/{aineistotunnus}/{paikallinen tunnus}, jossa paikkatietokohteiden tunnustyyppi on so. Kaavatietomallissa on esimerkkinä käytetty tunnusmuotoa http://uri.suomi.fi/object/rytj/{aineistotyyppi}/{TietotyypinNimi}/{paikallinenTunnus}. HTTP URI -muotoisen tunnuksen etuna on luettavuus sekä DNS- ja HTTP-protokollien tarjoama kyky ratkaista (resolve) tunnus ja ohjata kysyjä sitä kuvaavaan Internet-resurssiin ilman tarvetta erityiselle keskitetylle tunnusrekisterille ja siihen perustuvalle ratkaisupalvelulle.

Kaavatietomallissa HTTP URI -muotoa käytetään viittaustunnus-attribuutissa, jonka avulla viitataan tiettyyn versioon tietokohteesta kaavan ulkopuolelta.

UUID-tunnukset

UUID (Universally Unique Identifier) on OSF:n (Open Software Foundation) määrittelemä standardoitu tunnusmuoto, jonka avulla voidaan luoda vakiokokoisia, hyvin suurella todennäköisyydellä yksilöiviä tunnuksia ilman keskitettyä hallintajärjestelmää. UUID-tunnukset voivat perustua satunnaislukuihin, aikaleimoihin, tietokoneiden verkkokorttien MAC-osoitteisiin tai merkkijonomuotoisiin nimiavaruuksiin eri yhdistelmissä. UUID-tunnukset erityisen hyvin tietojärjestelmissä, joissa uusia globaalisti pysyviä ja yksilöiviä tunnuksia on tarpeen luoda hajautetusti ilman keskitettyä tunnusrekisteriä.

Kaavatietomallissa UUID-muotoisia tunnuksia suositellaan käytettäväksi identiteettitunnus-, kaavatunnus- ja tuottajakohtainen tunnus-attribuuttien arvoina.

Kaavatietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet

Kaavatietomallin elinkaarisäännöt mahdollistavat tietomallin tietokohteiden käsittelyn, tallentamisen ja muuttamisen hallitusti sekä niiden laatimis- että voimassaolovaiheissa. Kaavatietomallin mukaiset tietosisällöt ovat merkittäviä oikeusvaikutuksia aiheuttavia, juridisesti päteviä aineistoja, joita käsitellään hajautetusti eri toimijoiden tietojärjestelmissä. Tämän vuoksi niiden tunnusten, viittausten ja versionnin hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Seuraavat keskeiset periaatteet ohjaavat kaavatietomallin elinkaaren hallintaa:

 • Kukin kaavatietovarastoon tallennettu versio kaavasta ja sen sisältämistä yksittäisistä tietokohteista saa pysyvän, versiokohtaisen tunnuksen.
 • Kuhinkin kaavatietovarastoon tallennettun tietokohteen versioon voidaan viitata sen pysyvän tunnuksen avulla.
 • Kaavatietomallin tietokohteiden väliset viittaukset toteutetaan hallitusti sekä kaavatietoa tuottavissa tietojärjestelmissä että yhteisissä kaavatietovarastoissa.
 • Kaavatietovarasto vastaa pysyvien tunnusten luomisesta ja antamisesta tallennettaville tietokohteille.
 • Lainvoiman saaneita kaavoja ei voi muuttaa kaavatietovarastossa muilta osin kuin niiden tai niiden osien kumoamiseen liittyen.

Kaavatietomallin mukaisten aineistojen tallentamisessa erotetaan toisistaan tietojen tuottaminen ja muokkaus sisäisesti niiden tuottamiseen ja muokkaamiseen käytettävissä tietojärjestelmissä ja niiden hallinta yhteisessä versiohallitussa kaavatietovarastossa. Kaavatietomallin ei ole mielekästä asettaa vaatimuksia kaavatietoa tuottavien tietojärjestelmien tunnusten ja versioden hallintaan, vaan tietomallissa tulee varautua siihen, että yhteiseen tietovarastoon tallennettavia tietoja on muokattu ja tallennettu sisäisesti tuntematon määrä kertoja ennen ensimmäistä viemistä yhteiseen tietovarastoon, ja samoin tuntematon määrä kertoja kunkin yhteiseen varastoon vietävän version välillä. Näin ollen on mahdollista, että kaavasta voi olla joissain tietojärjestelmissä tallennettuna paikallisia versiota, joita ei ole koskaan viety yhteiseen kaavatietovarastoon.

Tunnukset ja niiden hallinta

Identiteettitunnus

Identiteettitunnus yhdistää saman tunnistettavan kaavan tietokohteen kehitysversiot toisiinsa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-maar

Kaavatietomallin tietokohteissa identiteettitunnus kuvataan attribuutilla identiteettiTunnus. Kahdella kaavatietomallin versioitavalla objektilla voi olla sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo ainoastaan, mikäli kaikki seuraavista ehdoista ovat tosia:

 • Molemmat objektit kuvaavat saman kaavan tai sen sisältämän, nimettävissä olevan tietokohteen kehityskaaren eri tiloja.
 • Molemmat objektit liittyvät samaan kaavaan.
 • Molemmat objektit ovat saman loogisen tietomallin luokan edustajia.

Yksittäisen kaavan tietokohteen koko ko. tietojärjestelmään tallennettu kehityshistoria saadaan noutamalla kaikki ko. tyyppisen tietokohteen objektit, joilla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo.

Yhteinen kaavatietovarasto on vastuussa uusien identiteettitunnusten luomisesta tarvittaessa tallennustapahtumien yhteydessä, ja niiden välittämisestä tiedoksi tallentavalle tietojärjestelmälle. Tallentavan tietojärjestelmän tulee tallentaa itselleen kopiot tietovaraston tallennustapahtuman yhteydessä palautamistä kaavan ja sen tietokohteiden identiteettitunnuksista, sillä ne tulee sisällyttää ko. tietokohteiden seuraavien versioden tallennettavaksi lähetettäviin objekteihin.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-gen
 • Mikäli tallennettavalle tietokohteelle ei ole annettu identiteettitunnus-attribuuttia, tai tietovarasto ei sisällä sellaista saman luokan tietokohdetta, jolla sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo, kaavatietovarasto luo ko. objektille uuden identiteettitunnuksen, joka korvaa tuottavan tietojärjestelmän objektille mahdollisesti antaman identiteettiTunnus-attribuutin arvon. Tällöin objektia pidetään uuden tietokohteen ensimmäisenä versiona.
 • Mikäli tietovarasto sisältää saman luokan tietokohteen, jolla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo kuin tallennetavalla objektilla, objekti tallennetaan kaavatietovarastoon ko. tietokohteen uutena versiona. Tällöin tallennettavan objektin identiteettiTunnus-attribuutin arvo ei muutu.
Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavan-identiteettitunnus

Kaava-luokan tietokohteen tallennuksen yhteydessä kaavatietovarasto tarkistaa, että sen attribuutti kaavaTunnus on annettu ja validi.

 • Mikäli kohde katsotaan sen identiteettiTunnus-attribuutin arvon perusteella uudeksi tietokohteeksi, sama kaavaTunnnus-attribuutti ei saa olla käytössä kaavatietovaraston muilla Kaava-luokan objekteilla.
 • Mikäli kohde katsotaan sen identiteettiTunnus-attribuutin arvon perusteella aiemmin tallennetun tietokohteen uudeksi versioksi, aiemmin tallennetun version kaavaTunnnus-attribuutin tulee olla sama kuin tallennettavassa objektissa.
Suositus 
elinkaari/suos-identiteettitunnus-form

Identiteettitunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1

Paikallinen tunnus

Paikallinen tunnus yksilöi tietokohteen yhden version kaavatietovaraston sisällä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-maar

Kaavatietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla paikallinenTunnus. Kaikilla saman kaavatietovaraston objekteilla (ml. saman tietokohteen eri versiot) tulee olla eri paikallinenTunnus-attribuutin arvo.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-gen

Tietokohteiden paikallinen tunnus muuttuu sen jokaisen version tallennuksen yhteydessä. Kaavatietovarasto vastaa paikallisten tunnusten luomisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamat arvot korvataan.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-form

Paikallinen tunnus koostuu identiteettitunnuksesta ja siihen erotinmerkillä liitetystä versiokohtaisesta, esimerkiksi tarkkaan tallennusajanhetkeen perustuvasta merkkijonosta.

Suositus 
elinkaari/suos-paikallinentunnus-merk

Paikallisen tunnuksen muodostamisessa tulee välttää merkkejä, jotka joudutaan URL-koodaamaan rajapintapalvelujen kutsuissa. Paikkatietokohteen paikallista tunnusta käytetään fyysisten tietomallien pääavaimena, esim. GeoJSON Feature id-omaisuuden ja GML:n gml:id-attribuutin arvona, ja siten esimerkiksi OGC Web Feature Service (WFS) - ja OGC API - Features -rajapintapalvelujen paikkatietokohteen yksilöivissä kyselyissä.

Tallennusajanhetkeen päättyvää paikallista tunnusta voidaan käyttää ilman sekaannusmahdollisuuksia samalla logiikalla myös paikallisissa versionneissa, eli sellaisissa kaavan versioiden tallennuksissa, joita ei viedä lainkaan kaavatietovarastoon.

Esimerkki: 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Nimiavaruus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-maar

Nimiavaruus määrää kaavatietomallin kaikkien tietokohteiden viittaustunnusten alkuosan yhden kaavatietovaraston sisällä. Kaavatietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla nimiavaruus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-form

Nimiavaruus on HTTP URI -muotoinen.

Nimiavaruus on syytä valita huolella siten, että se olisi mahdollisimman pysyvä, eikä sitä tarvitsisi tulevaisuudessa muuttaa esimerkiksi valtionhallinnon virastojen tai ministeriröiden mahdollisten uudelleenorganisointien ja -nimeämisten johdosta. Valittu URL-osoite tulee myös voida aina tarvittaessa ohjata kulloinkin käytössä olevaan rajapintapalveluun (HTTP redirect).

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Kaavatietovarasto vastaa nimiavaruus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava

Viittaustunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-maar

Viittaustunnus yksilöi kaavan tietokohteen yhden, keskitettyyn kaavatietovaraston tallentun kehitysversion globaalisti. Kaavatietomallin tietokohteissa viittaustunnus kuvataan attribuutilla viittausTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-form

Viittaustunnus on HTTP URI -muotoinen ja se muodostuu nimiavaruudesta, tietokohteen luokan nimestä ja paikallisesta tunnuksesta yhdessä kauttaviivoilla (/) erotettuina.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-gen

Kaavatietovarasto vastaa viittausTunnus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Tallentavan tietojärjestelmän ei siis tarvitse tallentaa luotuja viittaustunnuksia itselleen seuraavia tallennuksia varten.

Suositus 
elinkaari/suos-viittaustunnus-ohj

Viittaustunnuksen on suositeltavaa ohjautua aina ko. tietokohteen version tietosisältöön kulloinkin toiminnassa olevassa kaavatietovaraston latauspalvelussa.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/SpatialPlan/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Tuottajakohtainen tunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-maar

Kaavatietoa tuottavat järjestelmät voivat niin halutessaan käyttää tuottajakohtaista tunnusta niiden omien tietojärjestelmäspesifisten tunnusten antamiseen kaavatietomallin tietokohteille. Kaavatietomallin tietokohteissa tuottajakohtainen tunnus kuvataan attribuutilla tuottajakohtainenTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-gen

Kaavatietovarasto ei koskaan muuta tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamia tuottajakohtaisia tunnuksia, ja ne palautetaan sellaisenaan latattaessa tietokohteita tietovarastosta.

Tietojärjestelmät voivat käyttää tuottajakohtaisia tunnuksia kohdistamaan kaavatietovarastoon ja paikallisiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietokohteita toisiinsa esimerkiksi päivitettäessä niiden tallennuksen yhteydessä syntyneitä tunnuksia, vertailtaessa kaavatietovarastoon tallennettuja kohteita ja paikallisia kohteita toisiinsa, sekä esitettäessä validointipalvelun tuloksia suunnitteluohjelmiston käyttäjälle.

Tuottajakohtaisilta tunnuksilta ei vaadita yksilöivyyttä tai mitään tiettyä yhtenäistä muotoa, mutta UUID-muodon käyttäminen tarjoaa hyvin määritellyn ja standardoidun tavan luoda tuottajakohtaisista tunnuksista yksilöiviä eri tietojärjestelmien kesken. Tästä saattaa olla etua haluttaessa tehdä tuotettavista kaavatiedoista mahdollisimman järjestelmäriippumattomia ja esimerkiksi taata tuottajakohtaisten tunnusten yksilöivyys yli mahdollisten kaavatietoa tuottavien tietojärjestelmien vaihdosten ja päivitysten.

Suositus 
elinkaari/suos-tuottajakohtainen-tunnus-form

Tuottajakohtaisen tunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: k-123445

Kaavatunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavatunnus-maar

Kaavatunnus on kaavalle ennakolta haettava, kaavan kansallisesti yksilöivä tunnus. Kaatatietomallissa kaavatunnus kuvataan Kaava-luokan attribuutilla kaavaTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavatunnus-gen

Tuottava tietojärjestelmän vastaa kaavatunnuksen asettamisesta Kaava-luokan attribuutiksi. Se tulee olla asetettuna myös kaavan ensimmäisen kaavatietovarastoon tallennuksen yhteydessä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavatunnus-yks

Kaavatunnus on Kaava-luokan objekteille globaalisti yksilöivä, eikä muutu saman kaavan eri elinkaaren aikaisten versioiden tallennuksen yhteydessä.

Käytännössä myönnetyt kaavatunnukset kannattaa tallentaa valmiiksi kaavatietovarastoon, jotta voidaan tarkistaa onko tallennettavaksi tarkoitettu kaavatunnus myönnetty organisaatiolle, jonka kaavaa ollaan tallentamassa. Kuntakoodin tai muun hallinnollisen alueen tunnuksen käyttö osana kaavatunnusta ei ole suositeltavaa, sillä hallinnolliset alueet muuttuvat ajan kuluessa. Kun sidos tunnuksen ja hallinnollisen alueen välillä ei näy tunnuksessa, voidaan kaavan hallinnollista aluetta muuttaa joustavammin kaavan elinkaaren aikana.

Suositus 
elinkaari/suos-kaavatunnus-form

Kaavatunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: df5b2d6f-d6d6-4695-938c-dd7c4c784c28

Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle

Versionhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että kaavan tuottava tietojärjestelmä käyttää saman kaavan seuraavan version tallentamisessa kaavan ensimmäisen version tallennuksen yhteydessä luotua identiteettitunnusta. Vastaavasti kaikkien kaavan tietokohteiden osalta käytetään niiden ensimmäisen tallennuksen yhteydessä luotuja identiteettitunnuksia, mikäli objektin katsotaan kuvaavan ko. tietokohteen uutta versiota.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tunnusten-palautus

Tietovaraston tallennusrajapinta palauttaa tallennetun kaavan tiedot tuottavalle tietojärjestelmälle tallennusoperaation yhteydessä siten, että ne sisältävät yllä mainittujen tunnustenhallintasääntöjen mukaisesti mahdollisesti generoidut tai muokatut identiteettitunnukset, paikalliset tunnukset, nimiavaruudet ja viittaustunnukset kaikille tallennetuille tietokohteille.

Kaavan tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavan-sisaiset-viittaukset

Saman kaavan tietokohteiden keskinäiset assosiaatiot toteutetaan viitattavan tietokohteen paikallinenTunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tietovaraston-sisaiset-viittaukset

Kaavatietokohteen luokkien assosiaatiot eri kaavojen välillä tai kaavojen ja muiden maankäyttöpäätösten tietokohteiden välillä toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-ulkoa

Pysyvät viittaukset Kaavatietomallin ulkopuolelta tietomallin tietokohteisiin toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-tallennettaessa

Tallennettaessa Kaavatietomallin tietokohteita kaavatietovarastoon tietokohteiden tunnukset muuttuvat niiden pysyvään muotoon, kuten kuvattu luvussa Tunnukset ja niiden hallinta. Kaavatietovaraston vastuulla on päivittää kunkin paikallisen tunnuksen muuttamisen yhteydessä myös kaikkien ko. tietokohteen versioon sen paikallisen tunnuksen avulla viittaavien muiden ko. kaavan tietokohteiden viittaukset käyttämään tietokohteen muutettua paikallista tunnusta.

Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset

Vaatimus 
elinkaari/vaat-koodien-yksiloivat-tunnukset

Kullakin koodiston koodilla on oltava pysyvä tunnus, joka sellaisenaan yksilöi kyseisen koodin globaalisti ilman erilistä tietoa koodistosta, johon koodi kuuluu. Koodin tunnus on HTTP URI -muotoinen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-maar

Olkoon koodi A mikä tahansa hierarkkisen koodiston sisältämä koodi. Koodin A alakoodilla tarkoitetaan koodia, joka on hierakkiassa sijoitettu koodin A alle. Koodi voi olla useamman ylemmän tason koodin alakoodi vain mikäli ko. ylemmän tason koodit ovat alakoodisuhteessa keskenään.

Käytännössä tietyn koodin alakoodit voidaan tunnistaa vertaamalla niiden tunnuksia:

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-tunnus

Koodin A alakoodin B tunnus alkaa koodin A tunnuksella ja sisältää sen jälkeen yhden tai useamman merkin.

Muutokset ja tietojen versionti

Vaatimus 
elinkaari/vaat-pysyva-sisalto

Kukin kaavan tai sen osien tallennusoperaatio yhteiseen tietovarastoon muodostaa uuden version tallennettavista tietokohteista, mikäli yksittäinen tietokohde on miltään osin muuttunut verrattuna sen edelliseen versioon. Myös muutokset muissa Kaavatietomallin tietokohteissa, joihin tietokohteesta on viittaus, lasketaan tietokohteen muutoksiksi. Tallennetun tietokohteen version sisältö ei voi muuttua tallennuksen jälkeen, poislukien sen voimassaolon päättymiseen, seuraavaan versioon linkittämiseen ja elinkaaritilaan liittyvät attribuutit, joita kaavatietovarasto itse päivittää tietyissä tilanteissa.

Näin taataan ulkoisten viittausten eheys, sillä kaavan kaikkien kohteiden paikalliset ja viittaustunnukset viittaavat aina vain tiettyn, sisällöllisesti muuttumattomaan versioon viittatusta kohteesta. Suositeltavaa on, että kaikki tallennusversiot myös pidetään pysyvästi tallessa, jotta mahdolliset keskenäiset ja ulkopuolelta tulevat linkit eivät mene rikki muutosten yhteydessä.

Muutosten leviäminen viittausten kautta

Kaavatietomallin tietokohteiden keskinäiset viittaukset kohdistuvat aina viitattavien tietokohteiden tiettyyn versioon, ja toisaalta kaikki kohteiden sisällölliset muutokset johtavat uusien versioiden tallentamiseen. Siten kohteiden välisten linkkien kohdetietoa täytyy muuttaa mikäli halutaan viitata jollain tapaa muuttuneeseen kohteeseen. Tämä päivitystarve johtaa edelleen myös viittaavan tietokohteen uuden version luomiseen, vaikka ainoa muuttunut tieto olisi linkki uuteen versioon viitatusta tietokohteesta. Molempiin suuntiin tietokohteiden välillä tehty linkitys saattaa siten johtaa hyvin laajalle leviävään muutosketjuun. Muutosten leviämistä voidaan rajoittaa kaikkiin kaavan tietokohteisiin voidaan välttää tekemällä linkitys tietokohteiden välillä vain yhteen suuntaan, esimerkiksi vain joko kaavasta kaavakohteisiin ja kaavakohteista kaavamääräyksiin (ylhäältä alas), tai toisinpäin (alhaalta ylös).

Kaavatietomallissa kukin Kaavakohde on linkitetty kahdensuuntaisesti kaavaan ja kukin Kaavamääräys ja Kaavasuositus kahdensuuntaisesti joko pelkästään suoraan kaavaan (yleismääräys/yleissuositus) tai myös kaavakohteisiin, joiden alueita ne koskevat. Tällöin yhden kaavamääräyksen muuttaminen johtaa uuden version luomiseen muutettavan kaavamääräyksen lisäksi myös siihen linkitetyistä kaavakohteista, ja edelleen niihin linkitetystä kaava-objektista, mikä puolestaan johtaa lopulta uusien versioiden luomiseen kaikista ko. kaavan muistakin kaavakohteista, kaavamääräyksistä ja -suosituksista, koska kaava-objektiin päin osoittavat linkit pitää muuttaa osoittamaan sen uuteen versioon.

Minkä tahansa kaavanmääräyksen tai -suosituksen muuttaminen johtaa siis kaikkien muidenkin ko. kaavan kaavakohteiden, kaavamääräysten ja kaavasuositusten uusiin versiohin, mikä on hieman ongelmallista todellisten kaavan muutosten seurannan kannalta. Kahdensuuntainen linkitys on kuitenkin tässä perusteltavissa. Suorat linkit kaavakohteista, kaavamääräyksistä ja kaavasuosituksista ylöspäin Kaava-luokan objektiin mahdollistavat tehokkaat ja yksikertaiset hakuoperaatiot tiettyyn kaavan versioon liittyvien kaavamääräysten ja -suositusten noutamiseksi. Toisaalta Kaava-luokan viittaukset alaspäin sen sisältämiin kaavakohteisiin, yleismääräyksen luonteisiin kaavamääräyksiin ja yleissuosituksen luonteisiin kaavasuosituksiin helpottavat kaikkien kaavaan liittyvien kaavamääräysten ja -suositusten poimintaa, kun ne voidaan löytää iteratiivisesti puumaista rakennetta seuraamalla.

Linkit kaava-objektista alaspäin mahdollistavat myös kaavaan liittyvien kaavakohteiden, kaavamääräysten ja kaavasuositusten poistamisen kaavaluonnoksesta tai ehdotuksesta vain jättämällä ne yksinkertaisesti pois seuraavasta kaavan tallennusversiosta: Mikäli kaava-objektissa ei olisi suoria linkkejä sen sisältämiin kaavakohteisiin, voisi se säilyä tallennuksessa muuttumattomana, vaikka tallennuksesta puuttuusikin yksi tai useampi aiempaa kaava-versioon sisältynyt kaavakohde. Muuttumattomasta kaava-objektista ei tällöin luotaisi uutta versiota, ja siten uudesta versiosta pois jätetytkin kaavakohteet viittaisivat edelleen uusimpaan (muuttumattomaan) kaavan versioon yhdessä muutettujen ja uusien kaavakohteiden kanssa. Vastaavasti kaavamääräysten poistaminen tietystä kaavakohteesta voidaan tehdä yksinkertaisesti jättämällä ne pois kaavan seuraavasta tallennusversiosta.

Kaava-luokan assosiaatiot Kaavaselostus- ja OsallistumisJaArviointisuunnitelma-luokkiin ovat yksisuuntaisia. Tallennettu versio kaavaselostuksesta tai osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi pysyä samana kaavan uuden version tallennuksen yhteydessä, jolloin niistä ei ole tarpeen luoda uusia versiota. Sama kaavaselostuksen tai osallistumis- ja arviointisuunnitelman versio voi siis liittyä useampaan saman kaavan tallennusversioon.

Esimerkki:

Tallennuspalveluun viedään kaavaehdotus, jonka yhteen kaavakohteeseen liittyvää kaavamääräystä Lisärakennusoikeus on muutettu siten, että sen numeerinen arvo muuttuu arvosta 1000 k-m2 arvoon 1500 k-m2. Kaikki kaavan muut tietokohteet ovat identtisiä kaavan edellisen tallennusversion kanssa.

 • Muuttuvasta kaavamääräys-tietokohteesta luodaan uusi versio.
 • Kaavakohteesta, johon muuttunut kaavamääräys kohdistuu, luodaan uusi versio, jossa muuttuu vain linkki, viitaten nyt kaavamääräyksen uuteen versioon.
 • Kaikista muista kaavan tietokohteista, joista on viittaus kyseiseen kaavakohteeseen, luodaan uudet versiot, joissa muuttuvat vain linkit, viitaten nyt kaavakohteen uuteen versioon, mukaan lukien kaava-objekti ja ko. kaavakohteen kaikki muut kaavamääräykset.
 • Kaikista ko. kaavan muistakin kaavakohteista, kaavamääräyksistä ja kaavasuosituksista luodaan uudet versiot, koska niiden viittaukset muuttuneeseen kaava-tietokohteeseen pitää muuttaa.
 • Kaavan mahdollisesti liittyvistä kaavaselostus- ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma -tietokohteista ei luoda uusia versiota, vaan sekä uusi että vanha kaavan versio viittaavat samoihin selostus- ja OAS-tietokohteiden versioihin.

Yksittäisen kaavan elinkaaren vaiheisiin liittyvät muutokset

Kaavatietomalli mahdollistaa tunnistettavien kaavan tietokohteiden eri kehitysversioiden erottamisen toisistaan. Kullakin tietomallin kohteella on sekä sen tosimaailman identiteettiin liittyvä ns. identiteettitunnus että yksittäisen tallennusversion tunnus (paikallinen tunnus). Tallennettaessa uutta versiota samasta kaavasta tai sen sisältämästä tietokohteesta, sen identiteettitunnus pysyy ennallaan, mutta sen paikallinen tunnus muuttuu. Tallennettaessa Kaava-luokan objektia se katsotaan saman tietokohteen uudeksi versioksi, mikäli sen kaavatunnus on sama. Muiden kaavatietomallin versioitavien objektien suhteen samuuden määritteleminen on tietoja tuottavien järjestelmien vastuulla: mikäli objektilla on tallennettavaksi lähetettäessä saman identititeettiTunnus-attribuutin arvo kuin aiemmin tallennetulla, samantyyppisellä tietokohteella, katsotaan uusi objekti on saman tietokohteen uudeksi versioksi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-version-korvaus

Kun kaavan tietokohteesta tallennetaan uusi muuttunut versio, tulee tietokohteen edellisen version korvattuObjektilla-assosiaatio asettaa viittaamaan tietokohteen uuteen versioon. Uuden tietokohteen version korvaaObjektin-assosiaatio puolestaan asetetaan viittaamaan tietokohteen edelliseen, korvattavaan versioon. Molempien kohteiden tallennusAika-attribuutin arvoksi asetetaan ajanhetki, jolloin tallennus ja muutos kaavatietovarastoon on tehty.

Yksittäisen tietokohteen yksityiskohtainen muutoshistoria kaavatietovarastossa saadaan seuraavalla sen korvattuObjektilla- ja korvaaObjektin-assosiaatioita. Ainoa muutos, joka ei näy tietokohteen omana versionaan, on kohteen kumoaminen, jolloin sen viimeisimmän version tietoja päivitetään sen elinkaaritilan, voimassaolon ja tallennusajan osalta. Aiempien versioiden tallennusajat eivät häviä tietokannasta eli esimerkiksi version ensimmäinen tallennusaika jää tietoon.

Attribuutin viimeisinMuutos arvo kuvaa ajanhetkeä, jolloin ko. tietokohteeseen on tehty sisällöllinen muutos tiedontuottajan tietojärjestelmässä. Tiedontuottajan järjestelmän osalta ei vaadita tiukkaa versiontipolitiikkaa, eli paikallinenTunnus-attribuutin päivittämistä jokaisen tietokohteen muutoksen johdosta. viimeisinMuutos-attribuutin päivittämien riittää kuvaamaan tiedon todellisen muuttumisajankohdan.

Kaavan käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien elinkaari

Kaavaprosessin historian yhdessä kuvaavat AbstraktiTapahtuma-luokasta perityt Kasittelytapahtuma- ja Vuorovaikutustapahtuma-luokan tietokohteet linkitetään yksisuuntaisesti AbstraktiMaankayttoasia-luokkaan (Kaava-luokan yläluokka) päin. Tapahtumatietokohteiden uusina versiona tallennettavat muutokset eivät koskaan johda uuden version luomiseen Kaava-luokan tietokohteesta, sen kaavakohteista, kaavamääräyksistä tai -suosituksista. Syy tähän on se, että käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien on tärkeää kohdistua nimenomaan tiettyyn, pysyvään versioon kaavasta.

Kulloinkin nähtävillä olevien kaavojen poimiminen on eräs kaavatietovaraston keskeisistä käyttötapauksista. Tiettyllä ajanhetkellä nähtävillä olevat tai nähtävillä olleet kaavojen versiot voidaan poimia valitsemalla ne kaavat, joihin kohdistuu Vuorovaikutustapahtuma, jonka laji-attribuutin arvo on Nähtävilläolo, tapahtumaAika-attribuuttin aikaväli kattaa halutun ajankohdan ja peruttu-attribuutin arvo on false. Näiden vuorovaikutustapahtumien liittyvaAsia-assosiaatio viittaa siihen AbstraktiMaankayttoasia-luokan instanssiin, joka ko. aikaan on nähtävillä. Katso kaavaehdotuksen ja tarkistetun kaavaehdotuksen nähtävilläolon ilmoittamiseen liittyvät vaatimukset kohdasta Kaavan elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tapahtumien-poistaminen

Kerran tallennettuja AbstraktiTapahtuma-luokan tietokohteita ei voi poistaa kaavatietovarastosta. Mikäli suunniteltu vuorovaikutustapahtuma ei syystä tai toisesta toteudu tai käsittelytapahtumaan liittyvä päätös kumotaan, tulee sen attribuutti peruttu asettaa arvoon true.

Kaavan ja sen tietokohteiden voimaantulo

Kaavan voimassaoloAika -attribuutin alkuaika on ajanhetki, jolloin kaava sen valitusajan umpeuduttua ja mahdollisten valitusten ja oikaisukehotusten käsittelyn jälkeen kuulutetaan voimaantulleeksi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavan-voimaantulo

Voimaantulemisen kuuluttamisen yhteydessä kaavasta tallennetaan kaavatietovarastoon uusi versio, jossa sen

 • Kaava-luokan objektin elinkaaritila-attribuutin arvoksi on asetettu Voimassa,
 • Kaava-luokan objektin voimassaoloAika-attribuutin alkuajaksi on asetettu kuulutuksen ajanhetki ja loppuaikaa ei ole annettu, ja
 • Kunkin kaavan Kaavamaarays- ja Kaavasuositus-luokan objektin elinkaaritila-attribuuttien arvoksi Voimassa ja voimassaoloAika-attribuutin alkuajaksi kuulutuksen ajanhetki ilman loppuaikaa.
Vaatimus 
elinkaari/vaat-voimassaoloaika

Kaava ja sen kaavamääräykset ja -suositukset ovat voimassa niiden voimassaoloAika-attribuuttien määräämillä aikaväleillä. Mikäli voimassaoloAika-attribuutin loppuaika puuttuu, on tietokohde voimassa toistaiseksi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-elinkaaritila-voimassaoloaika

Kaava ja sen kaavamääräykset ja -suositukset voivat olla elinkaaritilassa Voimassa ainoastaan, mikäli niiden voimassaoloAika on annettu ja sisältää vain alkuajan ilman loppuaikaa. Kaavan ja sen kaavamääräysten ja -suositusten voimassaoloAika voi olla annettu vain mikäli ne ovat joko elinkaaritilassa Voimassa tai Kumottu. Kaavan ja sen kaavamääräysten ja -suositusten voimassaoloAika sisältää sekä alku- että loppuajan vain, kun ne ovat elinkaaritilassa Kumottu.

Kaavan määrääminen voimaan osittain

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 201 (säädös 132/1999) säädetään mahdollisuudesta määrätä kaava osittain voimaan:

Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-osittainen-voimaantulo

Tallennettaessa osittain voimaan määrättävä kaava, tulee tuottavassa tietojärjestelmässä asettaa Kaava-luokan objektin ja sen sisältämien tietokohteiden attribuuttien arvot seuraavasti:

 • Kaava-luokan objektin elinkaaritila-attribuutin arvoksi asetetaan Osittain voimassa.
 • Kaava-luokan objektin voimassaoloAika-attribuutin alkuajaksi asetaan voimaantulevaksi määräämisen ajanhetki, ja loppuaikaa ei anneta.
 • Kunkin kaavan Kaavamaarays- ja Kaavasuositus-luokan objektin elinkaaritila-attribuuttien arvoksi asetaan joko Voimassa tai Kumottu riippuen siitä katsotaanko valitusten tai oikaisukehotusten kohdistuvan ko. kaavamääräykseen tai kaavasuositukseen vai ei.
 • elinkaaritila-attribuutin arvon Kumottu saavien Kaavamaarays- ja Kaavasuositus-luokan objektien voimassaoloAika-attribuuteille ei anneta lainkaan arvoa.
 • elinkaaritila-attribuutin arvon Voimassa saavien Kaavamaarays- ja Kaavasuositus-luokan objektien voimassaoloAika-attribuuteille annetaan alkuajaksi asetaan voimaantulevaksi määräämisen ajanhetki, ja loppuaikaa ei anneta.

Kaavamääräysten ja -suositusten kumoaminen kaavan osittaisen voimaan määräyksen yhteydessä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa tietyn Kaavakohde-luokan objektin alueelle ei enää kohdistu lainkaan kumoamattomia määräyksiä tai suosituksia. Tästä ei kuitenkaan automaattisesti aiheudu “reikää” kaava-alueeseen, sillä kaavan yleismääräykset voidaan edelleen haluta saattaa voimaan myös ko. kaavakohteen alueella.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-osittainen-voimaantulo-aluerajaus

Kaava-luokan tietokohteen uuden version aluerajaus-attribuuttin arvo päivitetään poistamalla siitä ainoastaan kumottavia kaavamääräyksiä sisältävien kaavakohteiden geometriat vain siinä tapauksessa, että kyseinen osa kaavan alkuperäisestä alueesta halutaan jättää kokonaan kaavan suunnittelualueen ulkopuolelle. Suunnitelualueen ulkopuolelle jätettävälle alueelle ei saa olla kohdistua kumoamattomia kaavamääräyksiä tai -suosituksia.

Kaavamuutokset ja vaihekaavat

Hyväksyttyjen kaavojen sisältämiä kaavamääräyksiä voidaan kumota tai korvata laatimalla kaavamuutos tai vaihekaava. Kaavatietomallissa sekä kaavamuutos että vaihekaava toteutetaan Kaava-luokan avulla samoin kuin ensimmäinenkin tietylle alueelle laadittava kaava. Vaihekaavat erotetaan ensimmäisistä kaavoista ja kaavamuutoksista Kaava-luokan attribuutin laji (arvona koodisto Kaavalaji) avulla. Vaihekaavat sisältävät tyypillisesti vain vähäisiä ja rajattuja muutoksia kaavoihin, joita niillä muutetaan. Muutettavien kaavojen kaavamääräykset säilyvät vaihekaavan alueella tyypillisesti pääosin ennallaan, ja niitä kumotaan ja korvataan vaihekaavassa vain tarpeellilta osin. Kaavamuutos puolestaan kumoaa voimaan tullessaan tyypillisesti yhden tai useamman aiemmin hyväksytyn kaavan kaikki kaavamääräykset aluerajaus-attribuuttinsa määrittämällä alueella.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumoamistieto-per-kaava

Sekä kaavamuutosten että vaihekaavojen tapauksessa kaavalla kaikki kumottavat, aiemmin hyväksyttyjen kaavojen kaavamääräykset tulee yksilöidä kumoavassa kaavassa. Kutakin kaavaa kohti tulee antaa yksi Kaava-luokan attribuutin kumoamistieto arvo tyyppiä KaavanKumoamistieto, jonka kumottavanKaavanTunnus-attribuutin arvo on kumottavan kaavan viittaustunnus).

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumottava-maarayksen-tunnus

Kumottavat kaavamääräykset kuvataan ensisijaisesti kumoattavanMaarayksenTunnus-attribuutin arvojen avulla. Attribuutin arvo on kumottavan Kaavamaarays-luokan tietokohteen viittaustunnus.

Mikäli kumottavalle kaavamääräykselle ei kumottavassa kaavavassa ole määritelty yksilöivää ja yksiselitteistä tunnusta, ei kumoamista voi kohdistaa siihen kumoattavanMaarayksenTunnus-attribuutin avulla. Näin voi olla esimerkiksi kun kumottava kaava tai sen yksittäiset kaavamääräykset eivät ole saatavissa Kaavatietomallin mukaisessa muodossa. Tässä tapauksessa kaavan kumottavat alueet kuvataan kumottavaKaavanAlue-attribuutin määrittämän aluerajauksen avulla.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumottava-kaavan-alue

Kumottavasta kaavasta kumotaan kaikki kaavamäärykset, jotka on kohdistettu kokonaan kumottavaKaavanAlue-attribuutin määrittämän alueen sisälle. kumottavaKaavanAlue-attribuutin avulla ei voi kumota kaavan yleismääräyksiä. Muutoskohteeksi tulee ottaa koko aiempi kaava, jos aiemman kaavan koko kaavaa koskevia yleismääräyksiä halutaan muuttaa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumoaa-kaavan-kokonaan

Mikäli kaavamuutoksella tai vaihekaavalla halutaan kumota kokonainen hyväksytty kaava kaikkine kaavamääräyksineen, käytetään kumoaaKaavanKokonaan-attribuutin arvoa true. Tällöin attribuutteja kumoattavanMaarayksenTunnus ja kumottavaKaavanAlue ei käytetä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavamuutoksen-voimaantulo

Kun kaavamuutoksesta tai vaihekaavasta tallennetaan versio, jonka elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, kaavatietovarasto päivittää niiden siinä kumottaviksi asetettujan kaavamääräysten, joiden elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, attribuutteja seuraavasti luomatta niistä uusia versioita:

 • voimassaoloAika-attribuutin päättymisaika asetetaan samaksi kuin kaavamuutoksen tai vaihekaavan voimassaoloAika-attribuutin alkamisaika.
 • elinkaaritila-attribuutin arvoksi asetetaan Kumottu.
 • tallennusAika-attribuutin arvoksi asetetaan ajanhetki, jolloin kaavamuutos tai vaihekaava tallennettiin kaavatietovarastoon elinkaaritilassa Voimassa.

Kaavatietomalli ei sisällä omaa tietorakennettaan ajantasaiselle kaava-aineistolle, joka sisältää annetun alueella tietyllä ajanhetkellä voimassaolevat kaavamääräykset (ns. ajantasakaava), huomioiden kaavamuutosten ja vaihekaavojen vaikutukset niiltä osin kun ne ovat ko. ajanhetkellä voimassa. Tällainen toiminnallisuus on kuitenkin aivan ilmeisesti yhteisen kaavatietovaraston palveluna erittäin hyödyllinen. Kaavamääräysten voimassaoloAika-attribuutin arvojen avulla tällainen ajantasainen “kaavamatto” voidaan laskea mille tahansa ajanhetkelle, olettaen, että kaikki kyseisen alueen kaavat on viety tietovarastoon kaavatietomallin mukaisessa muodossa. Tietojärjestelmään on tarkoitus tuoda kaikki voimassa olevat kaavat ja kun kaikki kaavatiedot ovat tietomallimuotoisia kaavakohteen aiemmat tapahtumat ovat haettavissa.

On huomattava, että pelkän elinkaaritila-attribuutin avulla ei voida tietää, onko kaavamääräys tietyllä tarkasteluajanhetkellä lainvoimainen vai ei: Mikäli ajanhetkellä x voimaan tullut kaavamääräys on kumottu kaavamuutoksella, joka on tullut lainvoimaiseksi ajanhetkellä y, on kaavamääräyksen elinkaaritila-attribuutin arvo muutettu arvoon Kumottu. Kyseinen kaavamääräys on tällöin kuitenkin edelleen lainvoimainen millä tahansa ajanhetkellä t, x <= t < y.

Kunkin voimassaolevan kaavamääräyksen osalta voidaan tarkastella onko se asetettu kumottavaksi vireillä olevassa, vielä ei-lainvoimaisessa kaavamuutoksessa ja vaihekaavassa hakemalla siihen sen sisältävään kaavan kohdistuvat kaavamuutokset ja vaihekaavat, ja vertaamalla niiden kumoamistieto-attribuuttien arvoja kaavamäääräyksen tietoihin.

Kaavan elinkaaren vaiheet ja elinkaaritila-attribuutin käyttö

Kaavan ja sen sisältämien kaavamääräysten elinkaareen liittyvää tilaa hallitaan ko. tietokohteiden elinkaaritila-attribuutin ja sen mahdolliset arvot kuvaavan Elinkaaren tila-koodiston avulla. Kaava-, Kaavamaarays-, ja Kaavasuositus-luokkien elinkaaritila-attribuutit ovat pakollisia.

Elinkaaren tila-koodisto kuvaa 14 mahdollista tilaa, joissa kaava voi olla sen elinkaaren eri vaiheissa:

Kaavojen, joiden elinkaaritila on Kaavoitusaloite, Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Tarkistettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Oikaisukehotuksen alainen tai Valituksen alainen, laadinta- ja päätösprosessi on kesken, eli niiden kaavamääräykset eivät (vielä) ole lainvoimaisia. Kaavat, jotka ovat elinkaaritilassa Osittain voimassa tai Voimassa sisältävät nykyajanhetkellä rajaamallaan alueella voimassa olevia kaavamääräyksiä. Koodit Kumottu, Kumoutunut, Rauennut ja Hylätty kuvaavat kaavan tiloja, joissa olevan kaavan elinkaari on päättynyt.

Sallitut kaavan elinkaaren tilan muutokset

Kaavan elinkaaritila voi sen laadinta-, päätös-, valitus-, voimassaolo- ja kumoutumisvaiheidensa esiintyä ja muuttua vain tässä luvussa kuvatuilla tavoilla.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-ensimmainen-elinkaaritila

Kaavan elinkaaritila tallennettaessa kaava ensimmäistä kertaa kaavatietovarastoon voi olla jokin seuraavista riippuen Kaavan digitaalinenAlkupera-attribuutin arvosta:

Vaatimus 
elinkaari/vaat-elinkaaritila-siirtymat

Kaavan elinkaaritila-attribuutin arvo voi kahden sen peräkkäisen tallennusversion välillä vain seuraavilla tavoilla:

 • Tilasta Kaavoitusaloite tilaan Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Tarkistettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava tai Hylätty.
 • Tilasta Vireilletullut tilaan Valmistelu, Kaavaehdotus, Tarkistettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava tai Rauennut.
 • Tilasta Valmistelu tilaan Valmistelu, Tarkistettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava tai Rauennut.
 • Tilasta Kaavaehdotus tilaan Tarkistettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava tai Rauennut.
 • Tilasta Tarkistettu kaavaehdotus tilaan Hyväksytty kaava tai Rauennut.
 • Tilasta Hyväksytty kaava tilaan Oikaisukehotuksen alainen, Valituksen alainen, Osittain voimassa, Voimassa tai Kumoutunut.
 • Tilasta Oikaisukehotuksen alainen tilaan Valituksen alainen, Osittain voimassa, Voimassa tai Kumoutunut.
 • Tilasta Valituksen alainen tilaan Oikaisukehotuksen alainen, Osittain voimassa, Voimassa tai Kumoutunut.
 • Tilasta Osittain voimassa tilaan Kumottu.
 • Tilasta Voimassa tilaan Kumottu.
 • Tilasta Kumottu ei sallittuja siirtymiä.
 • Tilasta Kumoutunut ei sallittuja siirtymiä.
 • Tilasta Rauennut ei sallittuja siirtymiä.
 • Tilasta Hylätty ei sallittuja siirtymiä.

Kaava ei ole lainvoimainen kun siitä on valitettu. Valitustilanteessa MRL 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan.  Kaava ei siis ole lainvoimainen kun kunta on määrännyt kaavan osittain voimaan. Kaava on lainvoimainen vasta kun oikeus on käsitellyt tulleet valitukset ja antanut päätöksensä ja tämä päätös on lainvoimainen.

Elinkaarisääntöjä päivitetään vuoden 2022 aikana.

Kaavamääräysten ja -suositusten elinkaaren tila

Tavallisesti kaavan sisältämien kaavamääräysten ja -suositusten elinkaaritilan arvo on sama kuin koko kaavalla, mutta ne voivat erota toisistaan kahdessa tapauksessa:

Kaavan elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat

Kun kaavasta viedään kaavatietovarastoon uusi versio, jossa sen elinkaaritila on muuttunut, liittyy kyseisen kaavan version syntymiseen tyypillisesti jokin käsittelytapahtuma.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-elinkaaritilan-muutostapahtumat

Kaavan elinkaaritila-attribuutin arvon seuraaviin muutoksiin tulee aina liittyä Kasittelytapahtuma, jonka laji-attribuutin arvo tulee olla elinkaarimuutosta vastaava:

Yllä luetellut käsittelytapahtumat tulee tallentaa samaan aikaan elinkaaritilaltaan muuttuneen kaavan kanssa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-ehdotuksen-nahtavilleasettaminen

Kaavan elinkaaritila-attribuutin arvon muuttuminen arvosta Kaavaehdotus arvoon Tarkistettu kaavaehdotus tai Hyväksytty kaava vaatii, että kaavatietovarastossa on sekä Kasittelytapahtuma lajia Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen että Vuorovaikutustapahtuma lajia Nähtävilläolo, joista molemmat viittavat johonkin ko. kaavan aiemmista Kaavaehdotus-tilassa olevista versioista assosiaatiolla liittyvaAsia. Vuorovaikutustapahtuman attribuutin tapahtumaAika tulee kuvata aikaväli, jonka aikana kaavaehdotus on ollut nähtävillä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tarkistetun-ehdotuksen-nahtavilleasettaminen

Kaavan elinkaaritila-attribuutin arvon muuttuminen arvosta Tarkistettu kaavaehdotus arvoon Hyväksytty kaava vaatii, että kaavatietovarastossa on sekä Kasittelytapahtuma lajia Tarkistetun kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen että Vuorovaikutustapahtuma lajia Nähtävilläolo, joista molemmat viittavat johonkin ko. kaavan aiemmista Tarkistettu kaavaehdotus-tilassa olevista versioista assosiaatiolla liittyvaAsia. Vuorovaikutustapahtuman attribuutin tapahtumaAika tulee kuvata aikaväli, jonka aikana tarkistettu kaavaehdotus on ollut nähtävillä.

Suositus 
elinkaari/suos-nahtavillaolopaikka

Mikäli kaavaehdotus tai tai tarkistettu kaavaehdotus on nähtävillä tietyssä fyysisessä paikassa, on suositeltavaa ilmaista kyseisen paikan sijainti Vuorovaikutustapahtuma-luokan attribuutin sijainti-attribuutin avulla.

Huomaa, että muutos tilaan Kumottu voi liittyvä joko käsittelytapahtuman lajiin Kaavan kumoaminen tai kaavan kumoamiseen kaavamuutokseen tai vaihekaavan lainvoimaiseksi tulon yhteydessä.