Maankäyttörajoitusten tietomalli

Tietomallityön osana on laadittu rakennuskiellon, rakentamisrajoituksen, toimenpidekiellon ja erityisharkinta-alueen käsitteet, loogiset tietomallit ja niiden soveltamisprofiilit, jotka kuvaavat kyseisten maankäyttörajoitusten luontia maankäytön suunnitelmien toteuttamisen turvaamiseksi. Projekti on osa Ryhti-hanketta.

Loogisen tason tietomalli määrittelee kaikille kohteille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan laadittujen soveltamisohjeiden ja niissä kiinnitettyjen koodistojen sekä elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta.

Ympäristönministeriön rahoittamassa Ryhti-hankkeessa määritellään rakennetun ympäristön tietoja yhteisen, kansallisen tietomallin alle. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa rakennetun ympäristön tiedonhallintaa yhteisten, kansallisten standardien alle. Lähtökohtana on uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain pykäläluonnos. Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu tulevien vuosien aikana. Voit tutustua lain valmistelutyöhön täällä.

Tämä osio ja sen kuvaamat tietomallit pohjaavat saman hankkeen yhteydessä jo julkaistuun kaavatietomalliin, johon voi tutustua täällä. Yhtymäkohdat asema- ja yleiskaavojen tietomalleihin on kuvattu tällä sivustolla. Hankkeen etenemisen myötä on tulee syntymään vielä uusia tietomalleja.

Tämä sivusto jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Käsitemalli
  • Looginen tietomalli
  • Soveltamisohjeet
  • Kehitystyö

Tietomallien ensisijainen sovelluskohde on Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, johon tulevaisuudessa kootaan kuntien maankäyttörajoitukset. Tietomallien mahdollisina sovelluskohteina ovat kuitenkin lisäksi kaikki tietojärjestelmät, joissa luodaan, käsitellään, analysoidaan ja siirretään niiden tietoja.

Tietomallista järjestetään kansallinen kommentointikierros 1.11.-12.11.2021 otakantaa-palvelussa. Tietomalleja on tarkoitus kehittää mallinnustyön aloittavan projektin päätyttyä, läpi koko Ryhti-hankkeen.

Tietomalleja koskevista maankäyttörajoituksista on säädetty osana lainvoimaista Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL). Lisätietoja MRL-muutoksesta ja maankäyttörajoituksista voi lukea ympäristöministeriön sivuilta.