Sitovan tonttijaon tietomalli

Sitovan tonttijaon tietomallin osana on laadittu sitovan tonttijaon käsitteet, looginen tietomalli ja sen soveltamisprofiili, joka kuvaa sitovan tonttijaon laatimista joko asemakaavan laatimisen yhteydessä tai erikseen hyväksyttävänä suunnitelmana. Projekti on osa Ryhti-hanketta.

Loogisen tason tietomalli määrittelee kaikille sitovan tonttijaon kohteille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan sitovan tonttijaon ilmaisemiseen laadittujen soveltamisohjeiden ja niissä kiinnitettyjen koodistojen sekä elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta.

Ympäristönministeriön rahoittamassa Ryhti-hankkeessa määritellään rakennetun ympäristön tietoja yhteisen, kansallisen tietomallin alle. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa rakennetun ympäristön tiedonhallintaa yhteisten, kansallisten standardien alle. Lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslaki. Voit tutustua lain valmistelutyöhön täällä.

Tämä osio ja sen kuvaamat tietomallit pohjaavat saman hankkeen yhteydessä jo julkaistuun kaavatietomalliin, johon voi tutustua täällä. Yhtymäkohdat asema- ja yleiskaavojen tietomalleihin on kuvattu tällä sivustolla. Hankkeen etenemisen myötä on tulee syntymään vielä uusia tietomalleja.

Tämä alisivusto jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Käsitemalli
  • Looginen tietomalli
  • Soveltamisohjeet
  • Kehitystyö

Sitovan tonttijaon tietomallia sovelletaan ensisijaisesti kuntien alueiden käytön suunnittelun tietojärjestelmissä ja Rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä, johon tulevaisuudessa kootaan kuntien tonttijakoprosessissa luotava tietomallimuotoinen tonttijakotieto. Sitovan tonttijaon tietomallin mahdollisina sovelluskohteina ovat kuitenkin lisäksi kaikki tietojärjestelmät, joissa luodaan, käsitellään, analysoidaan ja siirretään tonttijakotietoa.

Tietomallista järjestettiin kansallinen kommentointikierros 06/2022 otakantaa-palvelussa. Projektin päättymisestä huolimatta sitovan tonttijaon tietomallia kehitetään läpi koko Ryhti-hankkeen.

Sitovasta tonttijaosta on säädetty osana lainvoimaista Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL). Lisätietoja sitovasta tontinjaosta voi lukea ympäristöministeriön sivuilta.