Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallit

Kaupunkiseutusuunnitelmat ovat kaupunkiseudun kuntien yhdessä laatimia ja hyväksymiä strategisia suunnitelmia kaupunkiseudun kehittämisestä. Kaupunkiseutusuunnitelmista käytetty terminologia on vaihtelevaa ja tässä yhteydessä kaupunkiseutusuunnitelmilla tarkoitetaan kaupunkiseuduille laadittuja ei-lakisääteisiä rakennemalleja ja -suunnitelmia, MAL-suunnitelmia, kehityskuvia sekä muita vapaamuotoisia ja lakiin perustumattomia kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmia. Viime vuosina suunnittelutarpeet ovat laajentunee, ja siten kaupunkiseutusuunnitelmat voivat pitää sisällään myös muita suunnitteluteemoja kuin edellä mainitut.

Tietomallin avulla aiemmin paperisina suunnitelmadokumentteina laadittujen kaupunkiseutusuunnitelmien sisällöt on mahdollista rakenteistaa koneluettavaan muotoon. Keskeisimmät kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin elementit mahdollistavat kaupunkiseutusuunnitelmien tavoitteiden ja kehittämisperiaatteiden kohdentamisen karttakohteisiin ja niihin liittyviin kohteiden toimintoihin. Tavoitteet ja kehittämisperiaatteet voidaan kirjata myös yleisellä tasolla koko suunnitelma-alueelle kohdennettuna ja osaksi kaupunkiseutusuunnitelmiin liittyvää selostusta. Tavoitteille ja kehittämisperiaatteille voidaan mallissa osoittaa sekä laadullisia, että määrällisiä tavoitteita ja näihin liittyviä vaiheita ja aikatauluja.

Kaupunkiseutusuunnitelmiin liittyy moninaisia esitystarpeita. Loogisessa tietomallissa on pyritty huomiomaan erilaisten esitystarpeiden mahdollistaminen. Esitystapoihin liittyen loogisen mallin yhteydessä on laadittu ohjeistusta ja esimerkkejä siitä miten loogisen mallin rakenteita voidaan hyödyntää visualisoinneissa. Ohjeistus on toteutettu osaksi tietomallin laadinnan loppuraporttia. Varsinaisten esitystapojen toteuttaminen on riippuvaista fyysisen tietomallin toteutuksesta ja teknologisista valinnoista. Tulevaisuudessa voi olla suotavaa, että kaupunkiseutusuunnitelmiin liittyviä sisältöjä ja esitystapoja pyritään yhtenäistämään eri kaupunkiseutujen välillä. Tietomallin versiossa 1.0 tietomalli on pyritty tekemään joustavaksi erilaisiin kaupunkiseutusuunnitelmiin ja niiden esittämiseen liittyen. Lisäksi tietomallissa on pyritty huomioimaan seurannan mahdollistaminen.

Kaupunkiseutusuunnitelmien tietoja tarvitaan ja hyödynnetään muilla suunnittelutasoilla, kuten yleiskaavoituksessa, mutta hyödyntäjiä löytyy laaja-alaisesti yhteiskunnasta, kuten esimerkiksi elinkeinoelämän toimialueen puolelta. Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallia voidaan hyödyntää myös valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen välisten maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusmenettelyihin liittyvässä suunnittelussa sekä muiden kaupunkiseutujen suunnittelussa.

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli on tarkoitus toteuttaa osaksi Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) alueidenkäytön tietovarantoa. Kaupunkiseutusuunnitelmien tietosisällön tuottaminen osaksi RYTJ:ää tulee olemaan kunnille vapaaehtoista.