Käsitteet ja määritelmät

 1. Käsitekaavio
 2. Käsitteet
  1. Kaava
  2. Lähtötietoaineisto
  3. Kaavaselostus
  4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  5. Kaavan liite
  6. Käsittelytapahtuma
  7. Vuorovaikutustapahtuma
  8. Kaavan kumoamistieto
  9. Kaavakohde
  10. Kaavayksikkö
  11. Kaavamääräys
  12. Kaavasuositus
  13. Kaavamääräysryhmä
  14. Lisätieto
  15. Arvo
  16. Kaavatietovarasto

Käsitekaavio

Kaavatietomallin keskeiset käsitteet

(Lataa käsitekaavio määritelmien kanssa)

Käsitteet

Kaava

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaava
Määritelmä: maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin lopputuloksena syntyvä lainvoimainen maankäyttöä tai rakentamista ohjaava suunnitelma.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1008 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

Lähtötietoaineisto

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavan lähtötietoaineisto
Määritelmä: kaavan laadinnassa hyödynnetty tietoaineisto, joka sisältää sellaista kaavan tulkinnan yhteydessä hyödyllistä tietoa, jota ei luoda ja josta ei päätetä osana kaavoitusprosessia
Huomautus: Käytetyt lähtötietoaineistot yhdessä kuvaavat kaavan laadintavaiheessa käytettävissä ollutta taustatietoa, johon tehdyt suunnittelupäätökset ovat perustuneet. Lähtötietoaineisto voidaan usein esittää graafisesti karttatasona, jossa aineiston sijainnilliset tietokomponentit ja niiden tietosisältö visualisoidaan käytetään standardisoituja merkintätapoja.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-13 

Kaavaselostus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennetun ympäristön pääsanasto

Termi: kaavaselostus
Määritelmä: kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot
Huomautus: Kaavaselostus on laadittava kaikkien lakisääteisten kaavojen yhteydessä, mutta kaavaselostus ei ole juridisesti sitova.

http://uri.suomi.fi/terminology/rakymp/c126 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä

Termi: osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Määritelmä: kaavoituksen alkuvaiheessa laadittava suunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, suunniteltu aikataulu, osallistumis- ja vuorovaikutusmuodot sekä kaavan vaikutusten arviointitavat

http://uri.suomi.fi/terminology/mrl/concept-159 

Kaavan liite

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavan liite
Määritelmä: kaavaprosessiin tai kaavan tulkintaan liittyvä asiakirja, joka ei sisällä kaavan oikeusvaikutuksellista suunnitelma- tai säännöstietoa.
Huomautus: esimerkiksi selvitys, suunnitelma, kartta, havainnekuva tai muistio.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1007 

Käsittelytapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavan käsittelytapahtuma
Määritelmä: kaavan käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta elinkaaren tila voi muuttua
Huomautus: Käsittelytapahtumaan voi dokumentteja, kuten päätöspöytäkirjoja. Esimerkiksi kaavan virelletulo, kaavaehdotuksen käsittely kunnanvaltuustossa tai kaavan voimaantulo.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1005 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

 • Kaava [1]: kaavan versio, johon tapahtuma liittyy

Vuorovaikutustapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavan vuorovaikutustapahtuma
Määritelmä: kaavanprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota kaavan osallisille tai muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta kaavasta tai sen osasta
Huomautus: Esimerkkejä vuorovaikutustapahtumista ovat kaavaehdotusen nähtävilläolo tai kuulemistilaisuus. Vuorovaikutustapahtumiin voi liittyä dokumentteja, kuten annettuja huomioita ja kysymyksiä, sekä niiden vastineita.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1004 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

 • Kaava [1]: kaavan versio, johon tapahtuma liittyy

Kaavan kumoamistieto

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavan kumoamistieto
Määritelmä: tieto kaavan hyväksymisen johdosta kokonaisuudessaan kumoutuvasta kaavasta tai kaavan kumottavasta osa-alueesta, yksittäisistä kaavakohteista tai kaavamääräyksistä.
Huomautus: kumoamistieto kuvaa miten kaavan voimaantulo vaikuttaa toisten kaavojen ja niiden sisältämien määräysten tai suositusten kumoutumiseen.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-2000 

Kaavakohde

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavakohde
Määritelmä: kaavaan sisältyvä aluerajaus tai kohde, jonka alueella maankäyttöä tai rakentamista halutaan ohjata
Huomautus: Kaavakohteella on maantieteellinen sijainti ja muoto. Velvoittava ohjausvaikutus kuvataan liittyvien kaavamääräysten ja ei-velvoittava liittyvien kaavasuositusten avulla.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1009 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

 • Kaava [1]: kaavan versio, johon kohde sisältyy
 • Kaavamääräys [0..*]: kaavamääräykset, jotka kohteeseen kohdistuvat
 • Kaavasuositus [0..*]: kaavasuositukset, jotka kohteeseen kohdostuvat
 • Kaavamääräysryhmä [0..*]: kaavamääräysryhmät, jotka kohteeseen kohdistuvat

Kaavayksikkö

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavayksikkö
Määritelmä: asemakaavan pienin tiettyyn käyttötarkoitukseen varattu yksikkö.
Huomautus: Kaavayksikkö on kaavakohteen erikoistapaus, ja se toimii teknisenä apuvälineenä asemakaavan ja kiinteistönmuodostuksen välillä kuvaten kiinteistöt tai kiinteistöjen osat, joista kaavayksikkö on muodostuu. Kaavayksikkö-käsite on käytössä vain asemakaavoissa.

http://uri.suomi.fi/terminology/rakymp/c127 

Kaavamääräys

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavamääräys
Määritelmä: kaavaan sisältyvä velvoittava määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista.
Huomautus: Kaavoissa käytettävät kaavamääräysten lajit on yhteisesti sovittu. Määräys voi kohdistua joko yksittäiseen kaavakohteeseen tai koko kaavaan. Kaavamääräykseen voi sisältyä sen lajiin perustuvaa ohjausvaikutusta tarkentavia arvoja ja lisätietoja.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1010 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

 • Kaava [1]: kaavan versio, johon määräys sisältyy
 • Arvo [0..*]: tarkentava arvo
 • Lisätieto [0..*]: tarkentava tai rajaava lisätieto
 • Kaavakohde [0..*]: kaavakohteiden versio, johon määräyksen vaikutus kohdistuu. Jos ei ole, on kyseessä yleismääräys

Kaavasuositus

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavasuositus
Määritelmä: kaavaan sisältyvä ei-velvoittava ohje, joka ilmentää esimerkiksi toteutuksen tapaa ja tavoitetta.
Huomautus: Suositus voi kohdistua joko yksittäiseen kaavakohteeseen tai koko kaavaan. Kaavasuositukseen voi sisältyä sen ohjausvaikutusta tarkentavia arvoja.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-3002 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

 • Kaava [1]: kaavan versio, johon suositus sisältyy
 • Arvo [0..*]: tarkentava arvo
 • Kaavakohde [0..*]: kaavakohteiden versio, johon suosituksen vaikutus kohdistuu. Jos ei ole, on kyseessä yleissuositus

Kaavamääräysryhmä

Paikallinen sanasto:

Termi: kaavamääräysryhmä
Määritelmä: kaavan kaavamääräysten ja kaavasuositusten yhdistelmä, joka kokonaisuutena halutaan kohdistaa useampaan kuin yhteen kaavakohteeseen.
Huomautus: Kaavamääräysryhmän avulla voidaan sekä välttää samojen kaavamääräysten toistaminen lukuisia kertoja kaavan sisällä että antaa kaavan sisällä yksilöivä tunnus tietylle, samanlaisena usein toistuvalle määraysten ja suositusten ryhmälle.

(viittaus sanaston termiin puuttuu)

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

 • Kaavakohde [1..*]: kaavakohteiden versiot, joihin ryhmään kuuluvat kaavamääräysten ja -suositusten vaikutus kohdistuu.
 • Kaavasuositus [0..*]: kaavasuositukset, jotka kuuluvat ryhmään
 • Kaavamääräysryhmä [0..*]: kaavamääräysryhmät, jotka kuuluvat ryhmään

Lisätieto

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavamääräyksen lisätieto
Määritelmä: kaavamääräyksen tietosisältöä tarkentava nimetty ominaisuus ja sen mahdollinen arvo.
Huomautus: Kaavoissa käytettävät lisätiedon lajit on yhteisesti sovittu. Lisätiedolla voidaan esimerkiksi rajata tai kohdistaa määräyksen ohjausvaikutusta.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-2003 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

 • Arvo [0..*]: tarkentava arvo

Arvo

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: ominaisuuden arvo
Määritelmä: kaavamääräystä, kaavasuositusta tai lisätietoa tarkentava arvo.
Huomautus: Yhteinen yläluokka erityyppisille numeerisille, luetelluille ja sanallisille arvoille sekä arvoväleille

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1011 

Kaavatietovarasto

Yhteentoimivuusalustan sanasto:

Termi: kaavatietovarasto
Määritelmä: tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on vastaanottaa, säilyttää ja jaella tietomallimuotoista kaavatietoa laatu- ja elinkaarisääntöjen mukaisesti
Huomautus: kaavatietovarasto voi vastata kaavatiedon hallinnoinnista joko paikallisesti tai kansallisesti

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-3004