Loogisen tason kaavatietomalli

 1. Yleistä
 2. Normatiiviset viittaukset
 3. Standardienmukaisuus
  1. Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. CharacterString
   2. LanguageString
   3. Number
   4. Integer
   5. Decimal
   6. Real
   7. TM_Object
   8. TM_Instant
   9. TM_Period
   10. URI
   11. Geometry
   12. Point
 4. Kaavatietomallin yleispiirteet
 5. MKP-ydin
  1. AbstraktiVersioituObjekti
  2. AbstraktiMaankayttoasia
  3. Asiakirja
  4. Lahtotietoaineisto
  5. AbstraktiTapahtuma
  6. Kasittelytapahtuma
  7. Vuorovaikutustapahtuma
  8. HallinnollinenAlue
  9. Organisaatio
  10. Koodistot
   1. LahtotietoaineistonLaji
   2. AsiakirjanLaji
   3. OikeusvaikutteisuudenLaji
   4. AbstraktiKasittelytapahtumanLaji
   5. AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji
 6. Kaavatiedot
  1. Kaava
  2. Kaavaselostus
  3. OsallistumisJaArviointisuunnitelma
  4. KaavanLaatija
  5. AbstraktiKaavakohde
  6. AbstraktiTietoyksikko
  7. Kaavakohde
  8. Kaavayksikko
  9. Kaavamaarays
  10. Kaavasuositus
  11. Kaavamaaraysryhma
  12. Muodostajakiinteisto
  13. Lisatieto
  14. KaavanKumoamistieto
  15. AbstraktiArvo
  16. Ajanhetkiarvo
  17. Aikavaliarvo
  18. GeometriaArvo
  19. Koodiarvo
  20. NumeerinenArvo
  21. NumeerinenArvovali
  22. Tunnusarvo
  23. Tekstiarvo
  24. Korkeuspiste
  25. Korkeusvali
  26. Koodistot
   1. Kaavalaji
   2. KaavanElinkaaritila
   3. Sitovuuslaji
   4. MaanalaisuudenLaji
   5. DigitaalinenAlkupera
   6. AbstraktiKaavakohdelaji
   7. AbstraktiYmparistomuutoksenLaji
   8. YmparistomuutoksenLajiYleiskaava
   9. AbstraktiKaavoitusteema
   10. KaavoitusteemaAsemakaava
   11. KaavoitusteemaYleiskaava
   12. AbstraktiKaavamaarayslaji
   13. KaavamaarayslajiAsemakaava
   14. KaavamaarayslajiYleiskaava
   15. AbstraktiLisatiedonLaji
   16. LisatiedonLajiAsemakaava
   17. LisatiedonLajiYleiskaava
   18. KaavanKasittelytapahtumanLaji
   19. KaavanVuorovaikutustapahtumanlaji

Yleistä

Loogisen tason Kaavatietomalli määrittelee kaikille kaavalajeille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan kaavatiedon ilmaisemiseen kullekin kaavalajille laadittujen soveltamisprofiilien ja niissä kiinnitettyjen koodistojen sekä elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta (esim. relaatiotietokanta, tietyn ohjelmointikielen tietorakenteet, XML, JSON).

Normatiiviset viittaukset

Seuraavat dokumentit ovat välttämättömiä tämän dokumentin täysipainoisessa soveltamisessa:

Standardienmukaisuus

Looginen kaavatietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleinen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType. Kaavatietomallissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jota voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä (stereotyyppi FeatureType. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla. Lisäksi HallinnollinenAlue ja Organisaatio on mallinnettu vain rajapintojen (Interface) avulla, koska on niitä ei ole tarpeen kuvata kaavatietomallissa yksityiskohtaisesti, ja on todennäköistä, että kaavatietovarastoja ylläpitävät tietojärjestelmät tarjovat niille konkreettiset toteuttavat luokat.

ISO 19109 -standardin lisäksi Kaavatietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Kaavatietomallin yleispiirteet

Tietomalli on jaettu kahteen UML-pakettiin: MKP-ydin kuvaa maankäyttöpäätösten tietomallintamisessa yleiskäyttöisiksi suunnitellut luokat ja niihin liittyvät koodistot, ja Kaavatiedot kuvaa kaavojen mallinukseen tarkoitetut, ydinpakettia hyödyntävät luokat ja niiden koodistot. Myös muita maankäyttöpäätöksiä kuin kaavoja voidaan tulevaisuudessa mallintaa laajentamalla MKP-ydin -paketin luokkia.

UML-mallin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että malli tarjoaa hyvän yhteentoimivuuskehikon tulevaisuuden kaavatietojen tietomallipohjaiseen kuvaamiseen erilaisissa tietojärjestelmissä. Malliin on tarkoituksellisesti jätetty useita laajennusmahdollisuuksia käyttäen abstrakteja luokkia ja koodistoja. Käyttämällä yhteistä luokkarakennetta ja erikoistamala koodistoja kaavalajikohtaisesti on saatu aikaan malli, joka mahdollistaa eri kaavalajien käsittelyn, tiedonsiirron ja tallentamisen samojen tietojärjestelmien ja -rakenteiden avulla, mutta tarjoaa kuitenkin riittävät mahdollisuudet eri kaavalajien erityispiirteiden huomioimiseen niiden tietosisällön ja merkityksen osalta.

Kaavatietomallin UML-luokkakaaviot ovat saatavilla erillisellä UML-kaaviot-sivulla.

MKP-ydin

AbstraktiVersioituObjekti

Englanninkielinen nimi: AbstractVersionedObject

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Yhteinen yläluokka kaikille kaavatietomallin versiohallituille luokille. Kuvaa kaikkien kohdetyyppien yhteiset ominaisuudet ja assosiaatiot.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
paikallinenTunnus localId CharacterString 0..1 kohteen pääavain (id)
nimiavaruus namespace URI 0..1 tunnusten nimiavaruus
viittausTunnus referenceId URI 0..1 johdettu nimiavaruudesta, luokan englanninkielisestä nimestä ja paikallisesta tunnuksesta
identiteettiTunnus identityId CharacterString 0..1 kohteen versioriippumaton tunnus
tuottajakohtainenTunnus producerSpecificId CharacterString 0..1 kohteen tunnus tuottajatietojärjestelmässä
viimeisinMuutos latestChange TM_Instant 0..1 ajanhetki, jolloin kohteen tietoja on viimeksi muutettu tuottajatietojärjestelmässä
tallennusAika storageTime TM_Instant 0..1 ajanhetki, jolloin kohde on tietojärjestelmään

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
korvaaObjektin replacesObject AbstraktiVersioituObjekti 0..* kohteen versio, jonka tämä versio korvaa. Voi olla saman kohteen edellinen versio tai poistuva kohde, jonka tämä kohde korvaa. Oltava saman luokan instanssi.
korvattuObjektilla replacedByObject AbstraktiVersioituObjekti 0..* kohteen versio, jolla tämä versio on korvattu. Voi olla saman kohteen seuraava versio tai uusi kohde, jolla tämä kohde on korvattu. Oltava saman luokan instanssi.

AbstraktiMaankayttoasia

Englanninkielinen nimi: AbstractLandUseMatter

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi name LanguageString 0..* asian nimi
kuvaus description LanguageString 0..* asian kuvausteksti
aluerajaus boundary Geometry 0..1 maantieteellinen alue, jota maankäyttöasia koskee.
oikeusvaikutteisuus legalEffectiveness OikeusvaikutteisuudenLaji 0..1 maankäyttöasiassa tehdyn päätöksen oikeusvaikutteisuus
metatatietokuvaus metadata URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen
voimassaoloaika validityTime TM_Period 0..1 maankäyttöasiasssa tehdyn päätöksen voimassaoloaika

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
koskeeHallinnollistaAluetta appliesToAdministrativeArea HallinnollinenAlue 0..* hallinnollinen alue, jota asia koskee
vastuullinenOrganisaatio responsibleOrganisation Organisaatio 0..1 organisaatio, joka on vastuussa asian käsittelystä
hyodynnettyAineisto usedInputDataset Lahtotietoaineisto 0..* lähtötietoaineisto, jota asian valmistelussa ja käsittelyssä on hyödynnetty
liittyvaAsia relatedMatter AbstraktiMaankayttoasia 0..* toinen, tähän asiaan liittyä asia. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString,joka kuvaa miten asia liittyy tähän asiaan
asianLiite attachment Asiakirja 0..* asian kuvaamiseen tai käsittelyyn olennaisesti kuuluva liitetty asiakirja. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString,joka kuvaa nimeää liitteen.

Asiakirja

Englanninkielinen nimi: Document

Kuvaa käsitteen Kaavan liite, erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
asiakirjanTunnus documentIdentifier URI 0..* asiakirjan pysyvä tunnus, esim. diaarinumero tai muu dokumentinhallinnan tunnus
nimi name LanguageString 0..* asiakirjan nimi
laji type AsiakirjanLaji 1 asiakirjan tyyppi
lisatietolinkki additionalInformationLink URI 0..1 viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen asiakirjasta
metatietokuvaus metadata URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyvaAsiakirja relatedDocument Asiakirja 0..* toinen, tähän asiaan liittyä asiakirja. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString,joka kuvaa miten asiakirja liittyy tähän asiakirjaan

Lahtotietoaineisto

Englanninkielinen nimi: InputDataset

Kuvaa käsitteen Lahtotietoaineisto, erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
aineistoTunnus datasetIdentifier URI 0..* lähtötietoaineiston tunnus
nimi name LanguageString 0..* aineiston nimi
laji type LahtotietoaineistonLaji 1 aineiston tyyppi
aluerajaus boundary Geometry 0..* maantieteellinen alue, jota ainesto koskee
lisatietolinkki additionalInformationLink URI 0..1 viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen asiakirjasta
metatietokuvaus metadata URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen

AbstraktiTapahtuma

Englanninkielinen nimi: AbstractEvent

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi name LanguageString 0..* tapahtuman nimi
tapahtumaAika eventTime TM_Object 0..1 tapahtuman aika (hetki tai aikaväli)
kuvaus description LanguageString 0..* tapahtuman tekstimuotoinen kuvaus
sijainti location Geometry 0..1 tapahtumapaikka
lisatietolinkki additionalInformationLink URI 0..1 viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen tapahtumasta
peruttu cancelled boolean = false 1 onko tapahtuma peruttu (oletus: false)

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyvaAsia relatedMatter AbstraktiMaankayttoasia 0..* asia(n versio)t, joihin tapahtuma liittyy.
liittyvaAsiakirja relatedDocument Asiakirja 0..* tapahtumaa liittyä asiakirja. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString,joka kuvaa miten asiakirja liittyy tähän tapahtumaan

Kasittelytapahtuma

Englanninkielinen nimi: HandlingEvent

Kuvaa käsitteen Käsittelytapahtuma, erikoistaa luokkaa AbstraktiTapahtuma, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji type AbstraktiKasittelytapahtumanLaji 1 käsittelytapahtuman tyyppi

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
kasittelija handler Organisaatio 0..1 tapahtuman vastuullinen toimija

Vuorovaikutustapahtuma

Englanninkielinen nimi: InteractionEvent

Kuvaa käsitteen Vuorovaikutustapahtuma, erikoistaa luokkaa AbstraktiTapahtuma, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji type AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji 1 vuorovaikutustapahtuman tyyppi

HallinnollinenAlue

Englanninkielinen nimi: AdministrativeArea

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Hallinnollinen alue on kuvattu kaavatietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu kaavatietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Operaatiot

Nimi Name Palautusarvon tyyppi Kuvaus
hallintoaluetunnus administrativeAreaIdentifier CharacterString palauttaa hallinnollisen alueen tunnuksen
alue area Geometry palauttaa hallinnollisen alueen aluerajauksen
nimi (CharacterString) name CharacterString palauttaa hallinnollisen alueen nimen valitulla kielellä

Organisaatio

Englanninkielinen nimi: Organization

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Organisaatio on kuvattu kaavatietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu kaavatietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Operaatiot

Nimi Name Palautusarvon tyyppi Kuvaus
nimi (CharacterString) name CharacterString palauttaa organisaation alueen nimen valitulla kielellä

Koodistot

LahtotietoaineistonLaji

Englanninkielinen nimi: InputDatasetKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_LahtotietoaineistonLaji

Nimi: Lähtötietoaineiston lajit (asema- ja yleiskaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LahtotietoaineistonLaji 

AsiakirjanLaji

Englanninkielinen nimi: DocumentKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_AsiakirjanLaji_YKAK

Nimi: Asiakirjan laji (yleis- ja asemakaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_AsiakirjanLaji_YKAK 

OikeusvaikutteisuudenLaji

Englanninkielinen nimi: LegalEffectivenessKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_OikeusvaikutteisuudenLaji

Nimi: Oikeusvaikutteisuuden laji (maankäyttöasia)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_OikeusvaikutteisuudenLaji 

AbstraktiKasittelytapahtumanLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractHandlingEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Käsittelytapahtumien lajit kuvataan MKP-ydin -paketissa abstraktina koodistona, jota laajennetaan kunkin maankäyttöpäätöksen prosessin konkreettisten arvojen mukaisesti niiden tietomalleissa.

AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractInteractionEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Vuorovaikutustapahtumien lajit kuvataan MKP-ydin -paketissa abstraktina koodistona, jota laajennetaan kunkin maankäyttöpäätöksen prosessin konkreettisten arvojen mukaisesti niiden tietomalleissa.

Kaavatiedot

Kaava

Englanninkielinen nimi: SpatialPlan

Kuvaa käsitteen Kaava, erikoistaa luokkaa AbstraktiMaankayttoasia, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji type Kaavalaji 1 kaavan tyyppi
kaavaTunnus planId URI 1 kaavan yksilöivä ja pysyvä tunnus
elinkaaritila lifecycleStatus KaavanElinkaaritila 1 kaavan elinkaaren tila
kumoamistieto cancellationInfo KaavanKumoamistieto 0..* kaava tai sen osa, jonka tämä kaava kumoaa
maanalaisuus groundRelativePosition MaanalaisuudenLaji 0..1 luokittelu maanalaista ja maanpäällistä maankäyttöä koskeviin kaavoihin
virelletuloAika initiationTime TM_Instant 0..1 aika, jolloin kaava on tullut virelle
hyvaksymisAika approvalTime TM_Instant 0..1 aika, jolloin kaava on tullut virallisesti hyväksytty
digitaalinenAlkupera digitalOrigin DigitaalinenAlkupera 0..1 luokittelu alunperin tietomallin mukaan luotuihin ja jälkeenpäin digituihin kaavoihin

AbstraktiMaankayttoasia-luokasta peritytyvä attribuutti aluerajauus kuvaa kaavan suunnittelualueen.

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
osallistumisJaArvointisuunnitelma participationAndEvaluationPlan OsallistumisJaArviontiSuunnitelma 0..1 kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
selostus spatialPlanCommentary Kaavaselostus 0..1 kaavaselostus
laatija planner KaavanLaatija 0..* kaavan laatimiseen tietyssä roolissa osallistunut suunnittelija
kaavakohde planObject Kaavakohde 0..* paikkatietokohde, johon kohdistuu kaavamääräyksiä tai -suosituksia
yleismaarays generalRegulation Kaavamaarays 0..* kaavamääräys, joka koskee koko kaavan aluetta
yleissuositus generalGuidance Kaavasuositus 0..* kaavasuositus, joka koskee koko kaavaan aluetta

Kaavaselostus

Englanninkielinen nimi: SpatialPlanCommentary

Kuvaa käsitteen Kaavaselostus, erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaavaselostus on on Kaavatietomallin tässä versiossa kuvattu vain viittauksena kaavaselostuksen muodostaviin asiakirjoihin. Tulevissa tietomallin kehitysversiossa kaavaselostusta voidaan rakenteistaa pidemmälle tämän luokan avulla.

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
asiakirja document Asiakirja 0..* asiakirja, joka on osa kaavaselostusta. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString, joka kuvaa mikä osa kaavaselostusta asiakirja on

OsallistumisJaArviointisuunnitelma

Englanninkielinen nimi: ParticipationAndEvalutionPlan

Kuvaa käsitteen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on on Kaavatietomallin tässä versiossa kuvattu vain viittauksena suunnitelman muodostaviin asiakirjoihin. Tulevissa tietomallin kehitysversiossa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan rakenteistaa pidemmälle tämän luokan avulla.

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
asiakirja document Asiakirja 0..* asiakirja, joka on osa kaavaselostusta. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString, joka kuvaa mikä osa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa asiakirja on

KaavanLaatija

Englanninkielinen nimi: Planner

Kuvaa käsitteen Kaavan laatija, erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi personName CharacterString 1 Laatijan nimi
nimike professionalTitle LanguageString 0..* ammatti- tai virkanimike
rooli role LanguageString 0..* suunnittelijan rooli kaavan laadinnassa

AbstraktiKaavakohde

Englanninkielinen nimi: AbstractPlanObject

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaikkien kaavaan liittyvien paikkatietokohteiden yhteinen abstrakti yläluokka. Kohteen geometria voi olla 2-ulotteinen piste, viiva tai alue, tai 3-ulotteinen kappale. Moniosaiset geometriat (multigeometry) ovat sallittuja. Haluttaessa korkeusulottuvuus voidaan ilmaista 2-ulotteisen geometria-attribuutin arvo ja pystysuuntainenRajaus-attribuutin kuvaamien korkeusvälien avulla, myös useampana erillisenä kerroksena. Tällöin kohteen ulottuvuus vastaa 3-ulotteista avaruusgeometriaa, joka muodostuu työntämällä 2-ulotteista pintaa ylös- ja/tai alaspäin annatun korkeusvälin rajoihin saakka. Huomaa, että Korkeusvali-luokan ylä- tai alaraja (korkeuden maksimi- tai minimiarvo) voi myös puuttua, jolloin kohde kattaa alueen ylöspäin tai alaspäin annetusta korkeudesta.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi name LanguageString 0..* kohteen tunnistamiseen käytettävä nimi. Huom: kaavan oikeusvaikutteiset nimeämiset (mm. katujen, teiden ja yleisten alueiden nimet ja korttelinumerot) kuvataan kaavamääräysten arvojen avulla.
geometria geometry Geometry 1 kohteen sijainti kaava-alueella
pystysuuntainenRajaus verticalLimit Korkeusvali 0..* kohteen alueen pystysuuntainen rajaus

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
kaava spatialPlan Kaava 1 kaava, johon kohde kuuluu
liittyvaKohde relatedPlanObject AbstraktiKaavakohde 0..* kohde, joka liittyy tähän kohteeseen. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString, joka kuvaa miten kohde liittyy tähän kohteeseen.

AbstraktiTietoyksikko

Englanninkielinen nimi: AbstractInformationUnit

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaikkien kaavaan liittyvien tietoelementtien yhteinen abstrakti yläluokka.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi name LanguageString 0..* tietoyksikön tunnistamiseen käytettävä nimi. Huom: kaavan oikeusvaikutteiset nimeämiset (mm. katujen, teiden ja yleisten alueiden nimet ja korttelinumerot) kuvataan kaavamääräysten arvojen avulla.
arvo value AbstraktiArvo 0..* tietoyksikön arvo

Kaavakohde

Englanninkielinen nimi: PlanObject

Kuvaa käsitteen Kaavakohde, erikoistaa luokkaa AbstraktiKaavakohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji type AbstraktiKaavakohdelaji 0..1 varattu tulevaisuuden käyttöön
sijainninSitovuus bindingnessOflocation Sitovuuslaji 0..1 kaavakohteeseen liitettyjen kaavamääräysten ja -suositusten sijainnin tulkinta
liittyvanLahtotietokohteenTunnus relatedInputDatasetObjectId URI 0..* viittaus kaavan lähtötietoaineistoon sisältyvään tietokohteeseen, joka liittyy kaavakohteeseen. Esim. pohjavesialue
ymparistomuutoksenLaji environmentalChangeNature AbstraktiYmparistomuutoksenLaji 0..1 kuvaa kaavakohteen alueelle kaavassa suunnitellun muutoksen merkittävyyttä
maanalaisuus groundRelativePosition MaanalaisuudenLaji 0..1 luokittelu maanalaista ja maanpäällistä maankäyttöä koskeviin kaavakohteisiin

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
maarays regulation Kaavamaarays 0..* kaavamääräys, joka kohdistuu tämän kaavakohteen alueelle
suositus guidance Kaavasuositus 0..* kaavasuositus, joka kohdistuu tämän kaavakohteen alueelle

Kaavayksikko

Englanninkielinen nimi: PlanningUnit

Kuvaa käsitteen Kaavayksikkö, erikoistaa luokkaa Kaavakohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji type KaavayksikonLaji 1 kaavayksikön luokittelu
kiinteisto property Muodostajakiinteisto 0..* niiden kiinteistojen tiedot, joista kaavayksikkö on muodostettu

Kaavamaarays

Englanninkielinen nimi: PlanRegulation

Kuvaa käsitteen Kaavamääräys, erikoistaa luokkaa AbstraktiTietoyksikko, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji type AbstraktiKaavamaaraysLaji 1 kaavamääräyksen luokittelu
elinkaaritila lifecycleStatus KaavanElinkaaritila 1 kaavamääräyksen elinkaaren tila
teema theme AbstraktiKaavoitusteema 0..* kaavamääräyksen teemoittelu
lisatieto additionalInformation Lisatieto 0..* tarkentaa tai rajaa kaavamääräystä
voimassaoloAika validityTime TM_Period 0..1 kaavamääräyksen lainvoimaisuusaika

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyvaAsiakirja relatedDocument Asiakirja 0..* asiakirja, joka on perustelee kaavamääräystä tai liittyy siihen muulla tavalla. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString, joka kuvaa liittymistavan.

Kaavasuositus

Englanninkielinen nimi: PlanGuidance

Kuvaa käsitteen Kaavasuositus, erikoistaa luokkaa AbstraktiTietoyksikko, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
elinkaaritila lifecycleStatus KaavanElinkaaritila 1 kaavasuosituksen elinkaaren tila
teema theme AbstraktiKaavoitusteema 0..* kaavasuosituksen teemoittelu
voimassaoloAika validityTime TM_Period 0..1 kaavasuosituksen lainvoimaisuusaika

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyvaAsiakirja relatedDocument Asiakirja 0..* asiakirja, joka on perustelee kaavasuositusta tai liittyy siihen muulla tavalla. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString, joka kuvaa liittymistavan.

Kaavamaaraysryhma

Englanninkielinen nimi: PlanGuidance

Kuvaa käsitteen Kaavamääräysryhmä, erikoistaa luokkaa AbstraktiTietoyksikko, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaavamääräysryhmä on kokoelma kaavamääräyksiä ja/tai -suosituksia, jotka halutaan kaavassa liittää kokonaisuutena useampaan kuin yhteen Kaavakohteeseen. Kaavamääräysryhmiä je niiden numeroja käyttämällä voidaan helpommin tunnistaa ja visualisoida määräysten ja suositusten kannalta hyvin samankaltaiset kaavakohteet kaavan sisällä.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
ryhmanumero groupNumber int 1 juokseva, yksilöivä ryhmänumero kaavan sisällä

Assosiaatiot

Roolinimi Role name Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
jasen member AbstraktiTietoyksikko 1..* ryhmän jäsen

Muodostajakiinteisto

Englanninkielinen nimi: FormingProperty

Kuvaa yhteyden rekisteröityyn kiinteistöön tai sen osaan, jonka pohjalta jokin kohde on muodostettu. Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kiinteistoTunnus propertyId CharacterString 1 kiinteistörekisterin kiinteistötunnus
sisaltyyKokonaan includedCompletely boolean 1 tosi, jos viitattu kiinteistön alue kuuluu kokonaan muodostetun kohteen geometrian sisään
sisaltyvaPintaAla includedArea Measure 0..1 pinta-ala, joka kiinteistöstä sisältyy muodostettun kohteen geometrian sisään

Lisatieto

Englanninkielinen nimi: SupplementaryInformation

Kuvaa käsitteen Lisätieto, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji type AbstraktiLisatiedonLaji 1 lisätiedon luokittelu
nimi name LanguageString 0..* lisätiedon tunnistamiseen käytettävä nimi. Huom: kaavan oikeusvaikutteiset nimeämiset (mm. katujen, teiden ja yleisten alueiden nimet ja korttelinumerot) kuvataan kaavamääräysten arvojen avulla.
arvo value AbstraktiArvo 0..* lisätiedon lajia tarkentava arvo

KaavanKumoamistieto

Englanninkielinen nimi: CancellationInfo

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Kumoamistieto yksilöi mitä kaavoja tai niiden osia kaava kumoaa lainvoimaiseksi tullessaan.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kumottavanKaavanTunnus cancelledPlanId URI 1 kaava, johon kumoaminen kohdistuu
kumoaaKaavanKokonaan cancelsEntirePlan boolean 1 jos arvo on true, kumoaa kaavan kokonaisuudessaan, muuten muiden ominaisuuksien yksilöimällä tavalla
kumottavaKaavanAlue areaToCancel Geometry 0..1 alue, jonka sisällä kokonaan olevia kaavamääräyksiä ja -suosituksia kumoaminen koskee
kumottavanMaarayksenTunnus cancelledRegulationId URI 0..* kaavamääräyksen viittausTunnus, jota kumoaminen koskee
kumottavanSuosituksenTunnus cancelledGuidanceId URI 0..* kaavasuosituksen viittausTunnus, jota kumoaminen koskee

AbstraktiArvo

Englanninkielinen nimi: AbstractValue

Kuvaa käsitteen Arvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Kaavamaarays- ja Lisatieto-luokkien instansseja tarkentavien arvojen yhteinen abstrakti yläluokka.

Ajanhetkiarvo

Englanninkielinen nimi: TimeInstantValue

Erikoistaa luokkaa AbstraktiArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Arvo, joka kuvaa yksittäistä ajanhetkeä.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo value TM_Instant 1 ajanhetkiarvo

Aikavaliarvo

Englanninkielinen nimi: TimePeriodValue

Erikoistaa luokkaa AbstraktiArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Arvo, joka kuvaa aikaväliä.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo value TM_Period 1 aikaväliarvo

GeometriaArvo

Englanninkielinen nimi: GeometryValue

Erikoistaa luokkaa AbstraktiArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Arvo, joka kuvaa aikaväliä.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo value Geometry 1 geometria-arvo

Koodiarvo

Englanninkielinen nimi: CodeValue

Erikoistaa luokkaa AbstraktiArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Arvo, joka kuvaa tiettyä annetun koodiston koodia.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo value URI 1 koodiarvo
koodistonTunnus codeList URI 0..1 koodiston tunnus. Voidaan jättää pois jos arvo on selvää koodiarvon perusteella selvä
otsikko title LanguageString 0..* koodin otsikko halutulla kielellä. Ei huomioida tallennettaessa tietoa

NumeerinenArvo

Englanninkielinen nimi: NumericValue

Erikoistaa luokkaa AbstraktiArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Arvo, joka kuvaa liukulukuna annettua numeroa.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo value Number 1 numeroarvo, voidaan tarkentaa soveltamisprofiileissa tyyppeihin Integer, Decimal tai Real
mittayksikko unitOfMeasure CharacterString 0..1 mittayksikön tunnus, esim. UCUM-notaation mukaisesti

NumeerinenArvovali

Englanninkielinen nimi: NumericRange

Erikoistaa luokkaa AbstraktiArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Arvo, joka kuvaa liukulukuna annettua numeerista arvoväliä.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimimiarvo minimumValue Number 0..1 välin alaraja, voidaan tarkentaa soveltamisprofiileissa tyyppeihin Integer, Decimal tai Real. Jos ei anneta, kuvaa väliä, joka ulottuu äärettömän pitkälle alaspäin
maksimiarvo maximumValue Number 0..1 välin yläraja. voidaan tarkentaa soveltamisprofiileissa tyyppeihin Integer, Decimal tai Real. Jos ei anneta, kuvaa väliä, joka ulottuu äärettömän pitkälle ylöspäin
mittayksikko unitOfMeasure CharacterString 0..1 mittayksikön tunnus, esim. UCUM-notaation mukaisesti

Tunnusarvo

Englanninkielinen nimi: IdentifierValue

Erikoistaa luokkaa AbstraktiArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Kuvaa rekisterissä hallittavan tunnuksen arvona. Kaavamääräyksestä ja lisätiedosta riippuen tunnus annetaan tai siihen viitataan kaavassa.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo value URI 1 tunnus
rekisterinTunnus registerId URI 0..1 rekisterin tunnus
rekisterinNimi registerName LanguageString 0..* rekisterin nimi halutulla kielellä. Ei huomioida tallennettaessa tietoa

Tekstiarvo

Englanninkielinen nimi: TextValue

Erikoistaa luokkaa AbstraktiArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Kuvaa mahdollisesti monella kielellä annettavan tekstimuotoisen arvon.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo value LanguageString 1..* kielikohtainen teksti
syntaksi syntax CharacterString 0..1 syntaksi, jolla tekstiarvo on kuvattu. Jos ei anneta, tulkitaan luonnollisen kielen arvona.

Korkeuspiste

Englanninkielinen nimi: ElevationPosition

Erikoistaa luokkaa NumeerinenArvo, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Arvo, joka kuvaa pistettä pystysuuntaisella koordinaatistolla.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
referenssipiste referencePoint Point 0..1 pystysuuntaisen koordinaatiston piste, jossa arvo-attribuutin arvo on nolla. Käytetty pystysuuntainen koordinaatisto on annettava pisteen yhteydessä.

Korkeusvali

Englanninkielinen nimi: ElevationRange

Erikoistaa luokkaa NumeerinenArvovali, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Arvo, joka kuvaa kahden pystysuuntaisella koordinaatiston koordinaatin välistä janaa.

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
referenssipiste referencePoint Point 0..1 pystysuuntaisen koordinaatiston piste, jossa arvo-attribuutin arvo on nolla. Käytetty pystysuuntainen koordinaatisto on annettava pisteen yhteydessä.

Koodistot

Kaavalaji

Englanninkielinen nimi: SpatialPlanKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_Kaavalaji

Nimi: Kaavalajit (maakunta-, yleis- ja asemakaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavalaji 

KaavanElinkaaritila

Englanninkielinen nimi: SpatialPlanLifecycleStatus

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaavanElinkaaritila

Nimi: Elinkaaren tila (yleis- ja asemakaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanElinkaaritila 

Sitovuuslaji

Englanninkielinen nimi: BindingnessKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_Sitovuuslaji

Nimi: Sijainnin sitovuuden laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Sitovuuslaji 

MaanalaisuudenLaji

Englanninkielinen nimi: GroundRelativenessKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_MaanalaisuudenLaji

Nimi: Maanalaisuuden laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaanalaisuudenLaji 

DigitaalinenAlkupera

Englanninkielinen nimi: DigitalOriginKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_DigitaalinenAlkupera

Nimi: Kaavan digitaalinen alkuperä

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_DigitaalinenAlkupera 

AbstraktiKaavakohdelaji

Englanninkielinen nimi: AbstractPlanObjectKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Tyhjä koodiluettelo

Ei määriteltyjä arvoja. Varattu tulevaisuuden kaavakohteiden tyypitykseen.

AbstraktiYmparistomuutoksenLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractEnvironmentalChangeKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

YmparistomuutoksenLajiYleiskaava

Englanninkielinen nimi: MasterPlanEnvironmentalChangeKind

Erikoistaa luokkaa AbstraktiYmparistomuutoksenLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_YmparistomuutoksenLaji_YK

Nimi: Ympäristömuutoksen laji (yleiskaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_YmparistomuutoksenLaji_YK 

AbstraktiKaavoitusteema

Englanninkielinen nimi: AbstractSpatialPlanTheme

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

KaavoitusteemaAsemakaava

Englanninkielinen nimi: DetailPlanTheme

Erikoistaa luokkaa AbstraktiKaavoitusteema, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_Kaavoitusteema_AK

Nimi: Kaavoitusteema (asemakaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavoitusteema_AK 

KaavoitusteemaYleiskaava

Englanninkielinen nimi: MasterPlanTheme

Erikoistaa luokkaa AbstraktiKaavoitusteema, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_Kaavoitusteema_YK

Nimi: Kaavoitusteema (yleiskaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavoitusteema_YK 

AbstraktiKaavamaarayslaji

Englanninkielinen nimi: AbstractPlanRegulationKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

KaavamaarayslajiAsemakaava

Englanninkielinen nimi: DetailPlanRegulationKind

Erikoistaa luokkaa AbstraktiKaavamaarayslaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaavamaaraysLaji_AK

Nimi: Kaavamääräyslaji (asemakaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK 

KaavamaarayslajiYleiskaava

Englanninkielinen nimi: MasterPlanRegulationKind

Erikoistaa luokkaa AbstraktiKaavamaarayslaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaavamaaraysLaji_YK

Nimi: Kaavamääräyslaji (yleiskaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK 

AbstraktiLisatiedonLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractAdditionInformationKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

LisatiedonLajiAsemakaava

Englanninkielinen nimi: DetailPlanAdditionInformationKind

Erikoistaa luokkaa AbstraktiLisatiedonLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_LisatiedonLaji_AK

Nimi: Kaavamääräyksen lisätiedon laji (asemakaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LisatiedonLaji_AK 

LisatiedonLajiYleiskaava

Englanninkielinen nimi: MasterPlanAdditionInformationKind

Erikoistaa luokkaa AbstraktiLisatiedonLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_LisatiedonLaji_YK

Nimi: Kaavamääräyksen lisätiedon laji (yleiskaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LisatiedonLaji_YK 

KaavanKasittelytapahtumanLaji

Englanninkielinen nimi: SpatialPlanHandlingEventKind

Erikoistaa luokkaa AbstraktiKasittelytapahtumanLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaavanKasittelytapahtumanLaji

Nimi: Käsittelytapahtuman laji (asema- ja yleiskaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanKasittelytapahtumanLaji 

KaavanVuorovaikutustapahtumanlaji

Englanninkielinen nimi: SpatialPlanInteractionEventKind

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji

Nimi: Vuorovaikutustapahtuman laji (asema- ja yleiskaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji